ඔබේ නිවසින් ඉවත් වී අවම කාලයක් හා වෑයමක් දැරීමෙන් තොරව නිරන්තරයෙන් ඉහළ ආදායමක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙය සිහිනයක් නොවේ! මේ සඳහා අවශ්ය වන්නේ කුමක්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම, මිතුරන්, කුඩාම දේ පමණක් - අන්තර්ජාලයට ප්රවේශ වීම සහ වැඩ කිරීමට ඇති ආශාව. අනුබද්ධ වැඩසටහනක ආධාරයෙන් ඔබට ඔබේ ආදායම වැඩි කළ හැකිය. පරිශීලකයින් අපගේ වෙබ් අඩවියට යොමු කිරීමෙන්, ඔබට යොමු කිරීමේ ත්යාග - ඔවුන්ගේ වියදම් වලින් 25% ක් ලැබෙනු ඇත.